wat staat er in de grondwet

De grondwet van de Verenigde Staten is de hoogste wet van de Verenigde Staten van Amerika. Het verving de artikelen van de Confederatie, de eerste grondwet van het land, en werd geratificeerd op 21 juni 1788. De grondwet bestaat uit een preambule en zeven artikelen die beschrijven hoe de regering is gestructureerd en hoe ze werkt. De eerste drie artikelen stellen de drie takken van de regering vast: de wetgevende macht (Congres), de uitvoerende macht (de president en zijn kabinet) en de rechterlijke macht (het Hooggerechtshof en andere federale rechtbanken). Het vierde artikel stelt regels vast voor het bekrachtigen van amendementen op de Grondwet. Het vijfde artikel beschermt de rechten van burgers in geval van afzetting. Het zesde artikel definieert de voorwaarden waaronder verdragen kunnen worden gesloten en hoe ze kunnen worden afgedwongen. Het zevende artikel bevat diverse bepalingen met betrekking tot de bekrachtiging, wijziging en intrekking van wetten.

Source: arsaequi.nl

Preambule

De Preambule van de Grondwet is een korte verklaring die de volledige tekst van de Grondwet inleidt. Het schetst de belangrijkste principes waarop de Grondwet is gebaseerd, waaronder rechtvaardigheid, huiselijke rust en zorg voor het algemeen welzijn. De Preambule is eigenlijk geen wet, maar er wordt vaak naar verwezen in toespraken en discussies over de Grondwet.

Source: docplayer.nl

Artikel I: De wetgevende macht

Alle hierin verleende wetgevende bevoegdheden zullen berusten bij een congres van de Verenigde Staten, dat zal bestaan ​​uit een senaat en een huis

Related Articles

Back to top button